STATUT FUNDACJI „POTRAFISZ POLSKO”

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Lucyna Prostko i Wiesław Prostko, zwani dalej Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 2 grudnia 2002 r. w kancelarii notarialnej mgr Stanisława Ciągło w Nowym Sączu, ul. Dunajewskiego 7 Fundację o nazwie „Potrafisz Polsko”, zwaną dalej Fundacją.

§ 2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Lewin Brzeski.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4
1. Fundacja może używać pieczątki z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanowić specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

§ 5
Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
1. Cele główne Fundacji:
1.1. Podnoszenie standardów w życiu publicznym w duchu prymatu dobra wspólnego nad partykularnymi interesami jednostek, grup społecznych, biznesowych i politycznych oraz poszanowania zasad pomocniczości;
1.2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej;
1.3. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
1.4. Udzielanie stypendiów akademickich zdolnym, ale ubogim absolwentom oraz uczniom Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku;
1.5. Dla potrzeb realizacji celu z punktu poprzedzającego Fundacja prowadzić będzie odrębne subkonto bankowe.
2. Cele szczegółowe Fundacji realizowane mogą być w obszarach:
2.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.2.   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej    osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2.3.   działalności charytatywnej;
2.4.   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
2.5.   ochrony i promocji zdrowia;
2.6.   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2.7.   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2.8.   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
2.9.   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2.10.  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
2.11.   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2.12.   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
2.13.   wypoczynku dzieci i młodzież;
2.14.   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2.15.   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.16.   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2.17.   turystyki i krajoznawstwa;
2.18.   porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2.19. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2.20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
2.21.   ratownictwa i ochrony ludności;
2.22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
2.23.   upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
2.24.  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
2.25.   promocji i organizacji wolontariatu;
2.26.   pomocy Polonii i Polakom za granicą;
2.27.   działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
2.28.   promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
2.29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
2.30.   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2.31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów   wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 tejże ustawy.

§ 7
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1.1. gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych, odsetek bankowych,
1.2. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prywatnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
1.3. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana będzie na działalność pożytku publicznego.


III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
4. Z majątku Fundacji nie wolno:
4.1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
4.2. przekazywać jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
4.3. wykorzystywać jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4.4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji i dotacji,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. odsetek, dochodów z majątku,
5. środków uzyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 10
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV ORGANY FUNDACJI

§ 11
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Skład Fundacji na dzień przyjęcia niniejszego statutu został powołany przez Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji w dowolnym momencie w drodze jednomyślnej uchwały.
5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Prezesa przez Radę automatycznie wygasa kadencja wszystkich pozostałych członków Zarządu.
6. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska członka Zarządu Rada powołuje w jego miejsce nowego członka do zakończenia trwającej kadencji Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
8. Zarząd wybiera ze swojego składu Sekretarza.
9. Zarząd może wybrać ze swojego składu Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz Skarbnika określając w uchwale zakres obowiązków przewidzianych dla poszczególnych funkcji.
10. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły podpisane przez Prezesa i Sekretarza.
11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu są zwoływane z inicjatywy Prezesa Zarządu. O terminie miejscu posiedzenia informuje pozostałych członków Prezes Zarządu lub Sekretarz.
13. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeśli są obecni wszyscy członkowie Zarządu.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 13
Zadaniem Zarządu w szczególności jest:
1. przygotowywanie oraz zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów,
2. przygotowywanie oraz zatwierdzanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności,
3. inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji,
4. podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do Rady z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, likwidację lub połączenie Fundacji.

§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z pozostałych członków Zarządu.

§ 15
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
2.1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2.2. uchwalanie rocznych planów finansowych,
2.3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
2.4. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
2.5. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 16
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się z 3 do 7 osób.
2. Skład Rady na dzień przyjęcia niniejszego Statutu został powołany przez Fundatorów.
3. Członkowie Rady dla rozszerzenia składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swoją decyzją Rada.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku.
5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
6. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady i podpisane przez członków Rady.
7. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
8. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub każdego z członków Rady Fundacji.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka lub jego odwołania przez Radę.
10. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
11. W przypadku, jeśli w Radzie nie ma wymaganej statutowo liczby członków Fundatorzy mogą powołać do Rady brakujących członków do minimalnej wymaganej statutowo ich liczby.
12. W przypadku, jeśli w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych Rada Fundacji nie zwołała swojego posiedzenia, a kadencja Zarządu wygasła Fundatorzy mogą odwołać cały skład Rady i w jej miejsce powołać nowych członków Rady oraz powołać nowy Zarząd.

§ 17
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
2.1. pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2.2. być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Rady należy:
2.1. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu.
2.2. kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji,
2.3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2.4. nadzór nad działalnością Fundacji,
2.5. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o zmianach statutu, połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:
3.1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
3.2. Żądania od członków Zarządu złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

V. LIKWIDACJA I ŁĄCZENIE FUNDACJI ORAZ ZMIANA STATUTOWA

§ 19
Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Do takiej fuzji dochodzi na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej na wniosek Zarządu.

§ 20
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady podjętej na wniosek Zarządu.

§ 21
1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu.
2. Likwidatora ustanawia Zarząd Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cela zbieżne z celami statutowymi.

§ 22
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. edukacji.

§ 23
Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 24
Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 13.01.2021 roku.